اهداف شرکت

اهداف شرکت

 

برخی ازاهداف سيستم مدیریت هوشمند ساختمان” POWERBMS

 

  • ایجاد محيطی مطلوب برای افراد حاضر در ساختمان
  • استفاده بهينه از تجهيزات و افزایش عمر مفيد آنها
  • ارائه سيستم کنترلی با قابليت برنامه ریزی زمانی عملکرد
  • کاهش چشمگير هزینه های مربوط به نگهداری و بهينه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی
  • عدم نياز به کنترل پيمانکار دائمی ساختمان
  • امکان مانيتورینگ و کنترل تمامی نقاط تحت کنترل از طریق یک PC و یا اینترنت
  • با توجه به یکپارچه سازی ساختمان ، تمام تجهيزات بصورت هماهنگ کارکرده و امکان تداخل و بروز مشکلات ناشی از عدم هماهنگی از بين می رود
  • امکان گرفتن گزارش های آماری از تمامی تجهيزات و عملکرد آنها به منظور بهينه سازی مصرف و عملکرد

    درباره ماخدماتتماسفروشگاه